Регистриране на земеделски производител

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Областната дирекция “Земеделие  и гори”  или Общинска служба по Земеделие и гори по постоянен адрес на физическото лице или п седалище на юридическото лице/едноличния търговец

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ: 

  • анкетна карта за регистъра  на земеделските производители и формуляри по образец

юридическите лица и едноличните търговци:

  • удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация
  • карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ;

физическите лица – документ за самоличност;

ако обработвате земя:

  • документ, доказващ правното основание за ползване на земята;
  • копие от декларация по чл.37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

ако оглеждате животни – опис на номерата на ушните марки, заверен от ветеринарния лекар или техник, който отговаря за съответния ветеринарен участък

  •  декларация по образец:

ако сте собственик на имотите – декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ /ППЗСПЗЗ/;

ако сте ползвател – декларация по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА 

В СРОК ДО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНИ  НИЕ ЩЕ:

Ви регистрираме като земеделски производител и ще Ви издадем регистрационна карта  на земеделския производител 

КАРТАТА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ:

Служител на Областната дирекция “Земеделие и гори” или на Общинска служба по земеделие и гори

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ РЕГИСТРАЦИОННАТА СИ КАРТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА ДО ДИРЕКТОРА НА ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

{START_COUNTER}