Директни плащания на площ

Директни плащания на площ

 

 

Въпрос 1: Какво е „земеделски стопанин”?

Отговор: Земеделски стопани са всички физически или юридически лица или групи от такива, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, която е предназначена за продажба.

 

В 2: Коя земеделска площ подлежи на подпомагане?

О: Разплащателната Агенция ще отпуска средства за площта, заета от орна земя, постоянни пасища, постоянни култури и семейни градини и поддържани в добро агро-екологично състояние.

 

В 3: Какво е орна земя?

О: Орната земя е земята, която редовно се поддържа (обработва или оре), основно по системата на ротация на културите.

 

В 4: Какво са постоянни пасища?

О: Постоянните пасища обхващат земята, която се използва постоянно /за 5 или повече години/ за отглеждане на тревисти фуражни култури, чрез култивиране /садене/ или природно /саморасли/ и не са включени към ротацията на културите на стопанството. Земята може да се използва за пасище или да се коси за силаж или сено.

 

В 5: Кои култури са постоянни култури?

О: Постоянните култури се отглеждат на неротационен принцип. Те са различни от постоянните пасища и заемат земята за дълъг период от време. Към постоянните култури се включват и културите, които дават реколта на няколко години.

 

В 6: Какво са семейни градини?

О: Семейните градини се използват за отглеждане на селскостопански продукти, които са предназначени за консумация от самия стопанин и неговото домакинство.

 

В 7: Какво представляват схемите за подпомагане?

О: Схемите за подпомагане представляват съвкупности от изисквания, на които земеделските стопани трябва да отговарят, за да получат средства от Европейските фондове и държавния бюджет. Целта на схемите е да се подпомагат земеделските стопани и тяхната дейност.

 

В 8: Кои са схемите за подпомагане, по които ще ми бъдат отпускани средства на площ?

О: СЕПП /Схема за единно плащане на площ/, НД /Национални доплащания/, НР /Необлагодетелствани райони/, за които се кандидатства с общо заявление за подпомагане.

 

В 9: Как мога да получа субсидия за площ?

О: Субсидия за площ можете да получите като кандидатствате по една от схемите за подпомагане (СЕПП, НД и НР). За да получите помощ по схемата на НД трябва задължително да кандидатствате и по СЕПП. По СЕПП и НР може да кандидатствате и самостоятелно.

 

В 10: Какво представлява СЕПП?

О: Схемата предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от фондовете на Европейския Съюз. Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или брой отглеждани животни.

 

В 11: Какво представлява схемата НД?

О: Схемата предоставя възможност на земеделските стопани да получат допълнителни средства за отглежданите от тях култури. Плащането ще се определя на хектар и ще е обвързано с отглеждане на култури, определени с акт на Министерството на Земеделието и Горите.

 

В 12: Какво представлява схемата НР?

О: Схемата предоставя възможност на земеделските стопани да получат допълнително средства за обработваната от тях земя в територии с природни ограничения (планински райони или райони с други ограничения). Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или отглеждането на животни. МЗГ определя по обективни критерии землищата, които попадат в категорията „Необлагодетелствани райони”. ЗС, чиито земи попадат в тези землища могат да кандидатстват за субсидия по схемата НР като не са задължени да кандидатстват едновременно и за схемата СЕПП.

 

В 13: Къде мога да получа информация за схемите за подпомагане и документите, които трябва да представя?

О: Информация за схемите за подпомагане и необходимите документи може да получите в общинските служби "Земеделие и гори" (ОСЗГ) и в офисите на Областните Разплащателни Агенции (ОРА). Там ще получите помощ при попълване на заявленията, отговори на въпроси, свързани със схемите на плащане и друга полезна информация.

 

В 14: Кой може да кандидатства по схемите за подпомагане?

О: Всички земеделски стопани, които използват земеделска земя през текущата година.

 

В 15: Какво е Интегрираната Система за Администриране и Контрол (ИСАК)?

О: ИСАК позволява регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане. В системата се идентифицират земеделските парцели, които се ползват от земеделския стопанин през текущата година. Тя е разработена така че да гарантира и упражняването на контрол и изчисляване на помощта.

 

В 16: Кои земеделски стопани подлежат на регистрация в ИСАК?

О: Физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ) и техни сдружения, които са регистрирани като земеделски производители, чиито стопанства се намира на територията на Република България и които кандидатстват за подпомагане.

 

В 17: Необходимо ли е да се доказвам право на собственост или на ползване върху земята?

О: Не е необходимо да се доказва право на собственост или на ползване на земята. РА не изисква да се представят документи, които да доказват собственост или право на ползване.

 

В 18: Какво трябва да направя, за да кандидатствам за подпомагане?

О: За да кандидатствате за отпускане на субсидия трябва да подадете общо заявление за подпомагане в ОРА.

 

В 19: Къде трябва да подам общото заявление за подпомагане?

О: В случай че сте физическо лице, заявлението се подава в съответната ОРА по Вашата адресна регистрация. В случай че представлявате юридически лице, заявлението се подава в ОРА по адрес на управление.

 

В 20: Мога ли да кандидатствам с парцели и стопанства, които са разположени в различни общини?

О: Земеделските стопани могат да кандидатстват по схемите за подпомагане с парцели и стопанства, които са разположени в различни общини. Общото заявление за подпомагане се подава в ОРА според адресната регистрация за ФЛ и адреса на управление за ЮЛ.

 

В 21: Кой подава заявлението за подпомагане?

О: Общото заявление за подпомагане се подава от самия стопанин. Подаването може да се извърши и от изрично упълномощено от него лице в предвидената секция на заявлението.

 

В 22: Колко заявления за подпомагане трябва да подам в рамките на една кампания?

О: В рамките на една кампания трябва да подадете само едно общо заявление за подпомагане. При подаване на заявлението ще получите уникален идентификационен номер (УИН), който ще използвате в хода на текущата кампания, ако е необходимо да се правят някакви промени във Вашето заявление.

 

В 23: Какви документи трябва да представя при кандидатстване за подпомагане?

О: Когато посетите съответната ОРА, за да подадете Вашето заявление е необходимо да представите следните документи:

А) за физически лица - Лична карта

Б) за юридически лица-Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, БУЛСТАТ и лична карта на представителя на юридическото лице.

 

В 24: Каква информация се включва в заявлението?

О: Общото заявление за подпомагане, което Вие ще подадете в ОРА съдържа следната информация:

 

1. Вашият Уникален Регистрационен Номер (Номер на кандидата);

2. Вашите лични данни;

3. Схемите за подпомагане, по които Вие сте избрали да кандидатствате;

4. Данни на стопанството 

- площта на парцелите, с които кандидатствате ( в хектари)

- карта, на която е отбелязано местоположение на ползваните от Вас земеделски парцели,

- начина на трайно ползване на парцела и информация за това дали парцела се напоява (ако има такова изискване);

5. Декларация, подписана от Вас, че сте запознат с условията за подпомагане по съответните схеми.

6. Инструкции за попълване на заявлението.

 

В 25: Какво представлява моят уникален регистрационен номер (УРН)?

О: УРН е номерът, който Вие ще получите, когато подадете общо заявление за подпомагане или кандидатствате по друга схема за подпомагане за първи път в Разплащателната агенция. Чрез него Вие се идентифицирате в системата. С този номер Вие участвате по всички схеми за подпомагане в Разплащателната агенция. При всяка промяна на информация, която се съдържа в подаденото заявление Вашите данни се извеждат при представяне на този номер.

 

 В 26: Как ще се идентифицира стопанството, което обработвам?

 

О: Идентификацията на Вашето стопанство става в системата на РА като Вие и експерт от ОРА очертавате земеделските парцели, отбелязвате типа култура и дали се полива. Всеки парцел получава уникален номер в системата. Стопанството, което обработвате включва блокове, които обработвате заедно с прилежащите им парцели.

 

В 27: Какъв е допустимият за подпомагане размер на стопанството? Има ли някакви изисквания за минимален размер на стопанството, което обработвам?

О: Съществуват изисквания за минимален размер на стопанствата. В случай че обработвате земя, заета от лозя и овощни градини  изискването за минимален размер е 0,5 ха. За всички останали допустими култури този размер е 1.0 ха.

 

В 28: Какъв е допустимият за подпомагане размер на парцел? Има ли някакви изисквания за минимален размер на парцелите, които обработвам?

О: Съществува изискване за минималния размер на парцелите, които обработвате. Той е определен на 0,1 ха , т.е. 1 дка.

 

В 29: Как ще се определя размера на сумата, която ще получавам при кандидатстване по схемите за подпомагане на площ?

О: Сумата, която ще получавате по СЕПП зависи от размера на допустимата земеделска площ и годишната финансова помощ, отпусната на България от ЕС.

 

В 30: От къде мога да получа формуляр на общото заявление за подпомагане?

О: За първата кампания формуляр на общото заявление може да получите в ОСЗГ. От следващата кампания в срок до 1-ви март тези служби ще изпращат на всички земеделски стопани, регистрирани в СИЗП, формуляр на общото заявление, попълнено с наличните данни за тях, и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях през периода на първоначалната идентификация на блоковете на земеделските стопани в СИЗП.

 

В 31: Кога започва приемането на заявления за подпомагане в ОРА?

О: Заявление за подпомагане може да подавате от 1-ви март на съответната година, за която се кандидатства за подпомагане в съответната ОРА.

 

В 32: Кога приключва приемането на заявленията за подпомагане без санкции?

О: Приемането на заявления приключва на 15-ти май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15-ти май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.

 

В 33: Какво трябва да направя, ако не съм регистриран в ИСАК до 1-ви март на съответната година?

О: Ако не сте регистрирани в ИСАК трябва да поискате формуляр на общото заявление за подпомагане и графичен материал за местонахождението на ползваните от Вас земеделски парцели от ОСЗГ или от ОРА.

 

В 34: Кога мога да променям вече подаденото от мен заявление, без да ми бъдат наложени санкции?

О: Можете да внасяте промени в подаденото от Вас общо заявление за подпомагане в срок до 31-ви май, без да Ви бъдат налагани санкции. Промени могат да засягат Вашите лични данни, данните за парцелите като може да добавяте и да оттегляте земеделски парцели. Промени могат да касаят и приложените от Вас документи.

 

В 35: До кога мога да правя промени във вече подаденото общо заявление за подпомагане със санкции?

О: Можете да внасяте промени в подаденото от Вас общо заявление за подпомагане след 31-ви май като ще Ви бъдат наложени санкции в размер на 1% от полагащата Ви се субсидия за всеки работен ден закъснение.

 

В 36: Какъв е крайният срок за подаване на общо заявление за подпомагане със санкции?

О: Крайният срок, в който може да подадете общо заявление за подпомагане със закъснение, за което ще Ви бъдат наложена съответната санкция е 25 календарни дни след крайната дата за приемането на заявленията за подпомагане без санкции на съответната година (15-ти май).

 

В 37: Каква санкция ще ми бъде наложена за закъсняло подаване на общо заявление за подпомагане?

О: Когато подадете общо заявление за подпомагане след 15-ти май (или съответния следващ работен ден), РА ще намали полагащата Ви се субсидия с 1% за всеки работен ден закъснение.

 

В 38: Има ли случаи, когато няма да ми бъде наложена санкциите за закъсняло подаване на заявление или промени в него?

О: РА няма да Ви наложи санкция за закъсняло подаване на общо заявление за подпомагане или промени, когато докажете наличие на форсмажорни обстоятелства, настъпили през периода 1-ви март – 15-ти май на годината на кандидатстване.

 

В 39: Кои обстоятелства са форсмажорни?

О: РА счита за форсмажорни обстоятелства:

 

А) Трайна нетрудоспособност на кандидата за подпомагане;

Б) Природно бедствие, което е засегнало земеделската земя и/или селскостопанските сгради на стопанството.

 

В 40: В какъв срок трябва да уведомя РА за наличието на форсмажорни обстоятелства?

О: За наличието на форсмажорни обстоятелства е необходимо да уведомите РА в срок от 10 работни дни от датата, на която сте в състояние да го направите.

 

В 41: Може ли да прехвърлям стопанство или част от него?

О: Прехвърляне на стопанство или част от него е възможно. При прехвърлянето всички задължения и отговорности на прехвърлящия стопанството преминават при стопанина, който получава стопанството.

 

В 42: Кога мога да прехвърля стопанството или част от него?

О: Можете да прехвърлите стопанство или част от него след изтичане на срока за подаване на заявления и след като и двете страни (прехвърляща и приемаща) са информирали съответната ОРА в зависимост от местонахождението на прехвърляното стопанство.

 

В 43: Какви други санкции могат да ми бъдат наложени от РА?

О: РА може да Ви наложи санкции при откриване на нередност или измама. „Нередност” е всяко неумишлено нарушение на правото на ЕС като следствие от действие или бездействие на ЗС, което води или може да доведе до загуби в общия бюджет на ЕО или държавния бюджет чрез недопустими разходи. „Измама” е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 1. Използване или представяне на грешни, неправилни или непълни декларации или документи, които водят или могат да доведат  до неуместна или незаконна употреба на финансови средства от общия бюджет на ЕО и/или държавния бюджет. 2. Укриване на информация в нарушение на определено задължение, водещо до последствия, посочени в подсекция (1).

 

В 44: Мога ли да оттеглям общото заявление за подпомагане или част от него?

О: Общото заявление за подпомагане или част от него можете да оттегляте по всяко време като съществуват следните ограничения:

 

1. да не сте уведомен за установени нередности във Вашето общо заявление;

2 да не сте уведомени, че ще бъде проверени на място;

3. да не е била извършена проверка на място, при която са установени нередности.

 

В 45: По какъв начин мога да оттегля подаденото от мен заявление или част от него?

О: Необходимо е да подадете писмено искане до ОРА, в която сте подали общото заявление. Експерт от ОРА приема Вашето искане, удостоверява го за точност и пълнота, отбелязва датата на приемането му, след което го подписва и подпечатва. Заявлението се отбелязва в системата като оттеглено (частично оттеглено).

 

В 46: При оттегляне на общото заявление или част от него ползвам ли права, произтичащи от него?

О: При оттегляне на общото заявление или част от него всички права и задължения, произтичащи от него се губят.

 

В 47: Какво се случва, когато един и същ парцел (стопанство) бъде деклариран от повече от един стопанин?

О: Когато един и същ парцел (стопанство) са декларирани от повече от един стопанин, ОРА изпращат уведомителни писма до заинтересованите стопани. В рамките на 10 работни дни те трябва да се явят в съответната ОРА, където са подали заявлението за определяне на действителните граници на парцелите.

 

В 48: Какъв е срокът, в който ще получа субсидията?

О: РА ще изплаща дължимата субсидия в срок от 1-ви до 30-ти декември на текущата година. Ще Ви бъде изпратено уведомително писмо с размера на субсидията, която Ви е изплатена.

 

В 49: Как ще ми бъде изплатена субсидията?

О: РА ще изплаща субсидии само и единствено по банков път. Изплащането на средства ще става чрез превод по банковата сметка, която сте посочили в заявлението.

 

{START_COUNTER}